Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
3130 DA Vlaardingen
Contact opnemen

Actiepunten van het V.O.R.

Het V.O.R. is actief op verschillende fronten voor haar burgers die mindervalide zijn. Zij dragen hun steentje bij voor de hieronder genoemde aandachtsgebieden. Het gaat dan om het geven van advies. Door hun stem te laten horen, maken zij een draagvlak voor mindervalide burger in Vlaardingen om hun te ondersteunen in het dagelijkse leven.

TOEGANKELIJKHEID STADSWERK

Bij aanleg van nieuwe wegen en reconstructie van wegen en wijken evenals bij herstelwerkzaamheden moet rekening gehouden worden met mensen met een handicap.

 • Halte bij De Valkenhof kan niet veranderd worden, omdat ruimte noodzakelijk is voor lange bussen. Tezijnertijd wordt het bij herinrichting Dirk de Derdelaan meegenomen
 • Mindervalidenplaatsen dichter bij Deltahotel en liefst uitbreiden naar 2 of 3 plaatsen. Voorlopig van de baan, gezien er weinig gebruik gemaakt wordt van de aanwezige validen parkeerplaatsen.
 • Parkeergelegenheid bij Bas van der Heiden en ALDI Westwijik uit te breiden van 1 naar 2 mindervalidenplaatsen. Voorlopig uitgesteld n.a.v. herinrichting parkeerterrein Wiardi Beckmannsingel.
 • Nieuwe brievenbussen zijn te hoog. Na protestacties zijn sommige verlaagd bij drukke centra. Wordt besproken bij CG-Raad voor een beter alternatief. Wordt ook doorgegeven aan P.R.leider Levensloopvriendelijk Vlaardingen.
 • Het aanbrengen van een openbaar toilet in parkeergarage Liesveld voor beide seksen blijft staande.
 • In overleg met politie zal zomers worden bezien op de Hoek van Lepelaarsingel - Spechtlaan of het hoge groengewas hinderlijk is voor een goed overzicht t.a.v. overstekend verkeer.
 • Naast Albert Hein (Holywijk) zijn vuilcontainers niet bereikbaar met scootmobiel, draairuimte beperkt.
 • Afritjes ontbreken Insulindesingel t.h.v. Rehobothkerk. Op de hoek van van Linden van de Heuvelsingel - Kethelweg is een hinderlijk hekwerk geplaatst. Uitzien naar een beter alternatief.
 • Bij de sporthal Lijnbaanhal ontbreekt invalidenparkeerplaats.
 • Voetpad naast de VOS Koninginnelaan, richting Fysio Hoogendam zijn behoorlijke verzakkingen, ook bij op en afritten.
 • Parijslaan ter hoogte van de Brusselweg ontbreekt witte middenstreep rijwielpad.
 • Ter hoogte Gedempte Biersloot t.o.v. R.K.Kerk zijn nieuwe stoepjes aangebracht die kwetsbaar zijn voor blinden en slechtzienden.
 • Bij reconstructie Westlandseweg tot de Oude Havenbrug, rekening te houden met aanpassingen voor gehandicapten, blinden en slechtzienden.
 • Tevens hebben wij In het gemeentelijke Verkeers en Vervoersplan (G.V.V.P.) aandacht gevraagd voor mensen met een visuele handicap, dat de routes over rotondes vaak volkomen onoverzichtelijk zijn.

Tevens is er blijvende aandacht:

 • Plaatsing van rateltikkers en het functioneren daarvan.
 • Verbetering van verkeerslichten en op- en afritten.
 • Onderzoek van invalidenparkeerplaatsen Ipa's op juiste breedte.
 • Verbetering van herplaatsing rubbertegels op aanwijzing van en voor onze blinden.
 • Herstel van fietspaden van slechte delen van wegdek.
 • Meer aandacht voor het verbeteren van op- en afritten. Ze moeten minder steil en beter herkenbaar worden.
 • De aanpak van de buitenruimte met name van voetpaden is noodzakelijk. Je moet veilig kunnen lopen en niet door verzakkingen struikelen of door een hoogteverschil niet of nauwelijks winkels binnen kunnen lopen.
 • Verbetering van openbare verlichting.
 • Obstakels vrijmaken t.a.v. route scootmobiels op- en afritten.
 • Overhangend groenvoorziening op fietspaden, trottoirs.
 • Meer vrije toegang bij vuilcontainers, gezien opeenhoping van vuil.
 • Wat betreft bereikbaarheid van gebouwen en woningen is een voortdurend aandachtsterrein, zonder meer is er op dit gebied al veel bereikt. Er is een goede samenwerking met de gemeente en blijvende aandacht voor de vele obstakels op dit terrein.

AANPASBAAR WONEN

Mensen met een handicap moeten op een zelfde manier zelfstandig kunnen wonen als mensen zonder handicap. Daarom moeten alle woningen aanpasbaar gebouwd of gerenoveerd worden. Van essentieel belang bij aanpasbaar wonen is de bezoekbaarheid van de woning. Daarom moet er zoveel mogelijk levensloopbestendig, aanpasbaar en bezoekbaar gebouwd worden. Op deze manier worden bij latere individuele aanpassingen kosten gespaard. Mensen met een handicap kunnen zonder moeite bij anderen op bezoek. Er is naast aangepaste woonruimte "Zorg op Maat" nodig, zodat mensen zo goed mogelijk in staat worden gesteld zelfstandig te leven. Ook bij renovatieprojecten moet woonruimte geschikt gemaakt worden voor mensen met een beperking. Tevens heeft aanpasbaar bouwen tot doel het voorkomen van gedwongen verhuizingen en tevens verkorting van de tijd die nodig is om een aanpassing te realiseren, maar ook om kostenverlagend te werken. Bij aanpasbaar bouwen van woonomgeving moet voldoende aandacht zijn voor de toegankelijkheid, zodat mensen al of niet met hulpmiddelen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.

Het V.O.R. zet zich al jaren in om daadwerkelijk maatregelen te treffen voor toepassing van een flexibel bouwsysteem.

Sinds 12 september 1996 is er al een Convenant gesloten tussen de gemeente en de betreffende woningcorporaties, om daadwerkelijk bezig te zijn Nieuwbouwprojecten voor aanpasbaar bouwen.

Vlaardingse Advies Commissie - Wonen ( V.A C.)

Vlaardingse Advies Commissie wonen is samengesteld uit de Vrouwen Advies Commissie aangevuld met één vertegenwoordiger uit het Vlaardings Overleg Revalidatie, en één uit de samenwerkende ouderenbonden. Het VAC wonen houdt zich bezig met de gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en woonomgeving. Hierbij staan de wensen en behoeften van bewoners centraal. Men ijvert zich voor de levensduur van een woning, vooral wanneer bewoners zorg nodig krijgen door ziekte, ouderdom, handicap etc. is het gewenst om langer in eigen huis te blijven wonen. Daarnaast is het van belang hoe de woonkwaliteit de gebruikerstoets wonen en zorg kan doorstaan zowel in nieuwbouw of renovatieprojecten.

Het is van essentieel belang om VAC wonen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het ontwikkelen van bouw en renovatieplannen. Hoe meer betrokkenheid bij een project, des te beter kunnen wij gevraagd en/of ongevraagd de nodige plannen beoordelen voor de woningbouw, renovaties en (her)inrichting van openbaar gebied. De leden van VAC wonen zijn in zoverre geschoold dat zij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening kunnen meenemen in het overleg met de gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties en architecten.
Nu het Convenant in februari 2007 is getekend is het te wensen dat het praktisch gaat fungeren. Tot nu toe zijn de adviesvragen schaars. De enige aanvraag die was het bestemmingsplan van het Station Centrum.
Men wacht op tekeningen van Westwijk-centrum, uitbreiding Drieënhuijsen, nieuwbouw van Hogendorplaan en Holy-Zuidoost. Ondanks dit feit zijn de werkgroepen actief betrokken bij het behartigen van de woonconsument, het bevorderen van de woonkwaliteit van bestaande en toekomstige woningen en toezien op de veiligheid en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Wonen-Zorg-Welzijn

Sinds 2005 is er een Convenant getekend, uit de vertegenwoordigers van de organisaties met de bedoeling om alle inwoners een passend en zorgmilieu aan te bieden. Het gaat over levensloopbestendig bouwen. De toenemende vergrijzing vraagt in korte tijd een passend antwoord, immers ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en functioneren en deel uit maken van de samenleving. De locatie van de woningen is eveneens belangrijk, woningen en voorzieningen moeten niet te ver van elkaar liggen. In ieder geval dicht bij winkels, welzijnsaccommodatie, zorgsteunpunten, gezondheidszorg, belangrijke factor is dat er openbaar vervoer in de buurt moet zijn. Voorlopig is in overleg met gemeente, woningcorporaties, zorg en welzijninstellingen en cliëntenorganisaties een start gemaakt met indeling van de eerste 5 projecten. BPO is het eerste traject gevolgd door de Westwijk, Centrum, Holy-Zuidoost en Oostwijk-Noord. Een punt van aandacht als gevolg van het ouder worden is er dat er een personeelstekort in de zorg en welzijnssector zal ontstaan. Vandaar de gemeente uit voorzorg met het Alberda-college een contract heeft afgesloten met het starten van een opleiding verpleging/verzorging. Vervolgens is er een projectopzet samengesteld bestaande uit een notitie levensloop- bestendig Vlaardingen. Naast de Klankbordgroep zijn er projectgroepen smal en breed buurtservicepunt. In eerste instantie is zo'n buurtservicepunt gericht op senioren en mensen met een beperking, die wonen in de wijk Babberspolder. Tevens komt er ondersteuning aan Mantelzorgers en Vrijwilligers. Daarnaast is het bedoeling dat de functies en diensten worden uitgebreid in ontmoeting, ontspanning etc. Voorop staat dat de leefbaarheid een belangrijke factor gaat vormen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Om een beeld te krijgen van de betrokkenheid en ambities van organisaties bij het buurtservicepunt zijn er vraaggesprekken geweest, door een medewerker van Laaglandadvies. Het V.O.R. heeft daarin ook deelgenomen. Alle gesprekken zijn samengebundeld om vast te stellen of de wensen en het geplande aanbod aan het doel beantwoord. Het is duidelijk dat het buurtservicepunt voor alle inwoners van Ambacht-Babberspolder toegankelijk en interessant moet zijn. Het moet een plek zijn waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Wanneer dit project slaagt, is dit tegelijk een basis om in andere wijken buurtservicepunten in te richten.

Er is ook een Klankbordgroep in Holy-Zuidoost, die nauw betrokken is bij de planning en vernieuwing van deze wijk. Het is de bedoeling dat woningen worden verbeterd en een deel zal herbouwd worden. Er is een start gemaakt voor de toekomst Noord 1e fase. Daarna wil Waterweg Wonen 2012 starten met de sloop aan de Spechtlaan. Na sloop en bouwrijp maken kan dan medio 2013 met Nieuwbouw gestart worden. Dat betekent dat men van 2014 tot begin 2015 de nieuwe woningen opgeleverd kunnen worden. Aangezien er in Babberspolder een groot aantal sociale huurwoningen worden gerealiseerd zullen in Holy-Zuidoost middeldure en dure woningen worden gebouwd. De Klankbordgroep is twee keer toe op excursie geweest in Hoogvliet, Alblasserdam en Rotterdam-Pendrecht. Op deze wijze is er inspiratie en ideeën opgedaan. Intentie is om dit te gebruiken om onze visie te verdiepen en kwalitatief te versterken. Binnen de Klankbordgroep is men unaniem van mening dat Holy-Zuidoost een gemengde wijk moet zijn. Jong en oud, gezinnen, starters en senioren, verschillende culturele achtergronden, welvaartsklasse, moeten een plek kunnen krijgen in de wijk. Het is van groot belang dat de woningen kwalitatief goed en comfortabel zijn, maar bovendien dat de woningen financieel passend zijn voor de huidige bewoners.

In de achterliggende tijd hebben we een koers uitgestippeld wat geleid heeft tot een toetsdocument. In dit toetsdocument wordt vooral ingegaan op een drietal onderwerpen : het woonprogramma, het park en de voorzieningen en het sociale proces. We hebben onze visie te kennen gegeven aan Wethouder Versluijs die met belangstelling ons heeft gehoord. Helaas is er vertraging geweest in de terugkoppeling, alsnog is beloofd dat daar verbetering in zou komen in het voortgaande traject door toelichting van de betreffende wethouder.

Het V.O.R. heeft steeds in beide Klankbordgroepen zowel BPO, als Holy-Zuidoost zitting. Onze uitgangspunten die wij van het V.O.R. uitdragen en waarvoor wij ons blijven inzetten zijn toegankelijkheid, doorgankelijkheid en bereikbaarheid, mogelijkheden tot oriëntatie en bezoekbaarheid van gebouwen en omgeving.

CLIENTENRAAD SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (S.Z.W.)

Na de invoering van de W.M.O. bestaat met de WWB een duidelijke samenhang. En die wordt op veel punten in het gemeentelijk beleid teruggevonden. Bij beide wetten gaat het om gemeentelijke beleids- en uitvoeringsverantwoordelijkheid en financiering via het gemeentefonds.De W.M.O. is evenals de WWB, een raamwet, die wellicht meer nog dan bij de WWB met lokaal beleid en lokale verordeningen zal moeten worden ingevuld. Uiteindelijk schrijft de wet voor dat elke gemeente een vierjaar beleidsplan moeten opstellen in samenspraak met burger en in het bijzonder met burgers die gebruik maken van de W.M.O. voorzieningen. Net als bij de WWB is het dus van belang dat cliënten en hun organisaties daar initiatief opnemen. Het hoofddoel van de WWB is werk boven inkomen. De WWB wordt klantgericht en rechtmatig uitgevoerd, gericht op minimalisering van de instroom en maximalisering van de uitstroom naar betaald werk. Met de uitvoering van de WSW wordt werk geboden aan mensen met een handicap die zijn aangewezen op aangepaste arbeid. Toeleveringsbedrijf is voor de gemeente Vlaardingen het bedrijf, dat deze arbeid organiseert. Het project van het watch out team is succesvol, deze jongeren zijn ingezet voor extra veiligheidstoezicht in herstructeringsgebieden en winkelcentra. Het is zo dat deelnemers doorstromen naar een vast functie.
Tevens is het de moeite waard dat men is uitgenodigd door de EAPN (European Anti Poverty Network) om de EU-top te volgen. Indruk van deze bijeenkomst is dat de armoede in alle lidstaten schrikbarend zijn. Er zijn voorstellen gedaan om de participatie en huisvesting weer tot leven te brengen. Armoede en sociale uitsluiting moet worden bestreden.
Het is duidelijk dat de cliëntenraad weer ten volle van zich heeft laten horen.
Het V.O.R. streeft dat gehandicapten en chronische zieken meedoen in het gehele activeringstraject, gelijke kansen en een menswaardig bestaan.

POLITIEKE PARTIJEN

In Vlaardingen voert de gemeente sinds 1983 bestuurlijk overleg met het Vlaardings Overleg Revalidatie, dat in 2000 Stichting is geworden. Dat overleg vindt op een goede en constructieve wijze plaats, regelmatig heeft het V.O.R. knelpunten in het gehandicaptenbeleid gesignaleerd en beleidssuggesties ter oplossing ervan gedaan. Beleidsplannen maken is een absolute noodzaak om betere mogelijkheden te geven om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De stichting V.O.R. ontvangt voor het behartigen van belangen van de burgers jaarlijks een waarderingssubsidie van de gemeente. In het kader van de cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid adviseert de stichting V.O.R. het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd. In het kader van het gesloten convenant van 4 maart 2004 met de gemeente, gaan we er van uit dat er duidelijkheid en helderheid zal zijn omtrent de uitvoering van de gemeentelijke verordening cliëntenparticipatie. Agenda 22 daartoe is een inspiratiebron om systematisch te werken aan totstandkoming van lokale beleidsplannen. De methode stoelt op de 22 VN standaardregels voor gelijke kansen voor mensen met een handicap. Het is van groot belang dat politiek Vlaardingen inhaakt op deze regels. Er staan suggesties om gemeenten en belangenorganisaties ideeën te laten uitwerken tot beleids- en actieplannen. Vervolgens is veel aandacht besteed aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die 1 januari 2007 in werking is gegaan. Vooral het eerste halfjaar stond in het teken van voorbereiding en invoering van deze wet. Het ging hierbij met name om te realiseren van het loket Welzijn, Zorg en Toewijzen verstrekken van huishoudelijke verzorging. Gezien de W.M.O. veel veranderingen met zich meebrengt is er een regionale Klankbordgroep actief betrokken geweest uit de drie Waterweg-gemeenten. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de W.M.O.-monitor, het W.M.O.-tevredenheidsonderzoek en de oprichting van een lokale W.M.O. Adviesraad. Over de W.M.O. en vele andere vergaderingen werden commissie en raadsvergaderingen bezocht. Tevens kwamen deze onderwerpen ter sprake in het wethoudersoverleg. Regelmatig zijn wij voor raadsleden een vraagbaken geweest. Andere aandachtspunten werden in onze nieuwsbrieven uiteengezet en verspreid onder de Vlaardingse Raad en bevolking. Het is noodzakelijk om het gehandicaptenbeleid voort te zetten en uit te diepen. Dit lukt alleen met behulp van doelbewuste systematische plannen. Het beleid van het V.O.R. is gericht om zich sterk te maken dat alle burgers gelijkwaardig zijn en daarom dezelfde rechten hebben.

VRIJETIJDSBESTEDING

Onze doelstellingen zijn ongewijzigd, immers vinden wij dat mensen met een functiebeperking toegang moeten hebben tot alle vormen van vrijetijdsbesteding. Sport en recreatie zijn met name geschikte instrumenten om het sociaal isolement van mensen met lichamelijke beperkingen te doorbreken. Hiermede wordt een bijdrage geleverd aan de gezondheid, maar ook het samenzijn van gehandicapten. Om daadwerkelijk hen in activiteiten te laten deelnemen, kan het nodig zijn maatregelen te treffen om hen over een drempel heen te helpen.Begeleiding en waar mogelijk stimuleren is van grote waarde voor gezond bewegen. Mogelijke oorzaken van het minder bewegen door gehandicapten en chronische zieken, kunnen gelegen zijn in de onbekendheid van aangepaste sporten. Toch is het verenigingsaanbod divers, zo is er rolstoelbasket. In de sporthal Westwijk wordt er regelmatig invulling gegeven voor deze sport. Ook wordt er aandacht besteed aan zwemmen, zowel voor verstandelijk / lichamelijk gehandicapten in de Kulk. Zo zijn er nog andere mogelijkheden van sportaanbod. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente doormiddel van voorlichting de sportverenigingen activeert om rekening te houden met deelname van gehandicapten. Maar ook gehandicapten die niet aan sportbeoefening doen te stimuleren via schoolprojecten weer aansluiting te laten vinden bij het reguliere sportonderwijs. Het V.O.R. zet zich in voor meer groen, ontspanning, recreatie voor jong en oud. Er zijn reisbureaus die willen beantwoorden aan de stijgende vraag naar vakanties die zijn aangepast aan de handicap van cliënten. Samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en de Zonnebloem maakt het mogelijk voor meer gehandicapten een vakantie op maat te organiseren. Vele instanties nemen initiatieven om een bijdrage te leveren voor een beter leefklimaat, zodat gehandicapten in staat zijn invulling te geven voor sociale contacten. Het nieuwe sportcomplex de Polderpoort is een meerwaarde voor een groene Broekpolder. Het is de Poort van de stad naar de Polder.

Het V.O.R. is dus voor een Broekpolder, die groen, recreatief en ontspanning moet geven. Intussen hebben recreatieschap "Midden Delfland" en de gemeente Vlaardingen hun visie gepresenteerd, die als doel heeft om de Broekpolder voor de bezoeker en voor de Flora en Fauna nog aantrekkelijker te maken. Verders heeft de Federatie van gebruikers Broekpolder zich gepresenteerd. De Federatie heeft als taak mee te denken en te werken aan de herinrichting van de Broekpolder en de vinger aan de pols te houden aan datgene wat de beheerders doen. Wat dat betreft zijn er al veel wensen, ideeën verlangens geclusterd in de volgende thema's : natuur & beplanting; recreatie; voorzieningen; paden en wegen; hondenbeleid; veiligheid; informatievoorziening. Al deze plannen worden met andere suggesties eerst voorgelegd aan de besturen van de gemeente en recreatieschap Midden Delfland. Vervolgens moeten de beheerders het liefst samen met de federatie bekijken met welke projecten zij het beste kunnen starten, om met elkaar slagvaardig in het belang van de Broekpolder te kunnen optreden.

Het V.O.R. streeft naar een evenementencomplex met een laagdrempelige voorziening voor ouderen, kinderen, mindervalide jongeren enz. Ook zal toegankelijkheid een belangrijke rol moeten spelen om sport accommodaties te bereiken met scootmobiels en rolstoelen.