Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
3130 DA Vlaardingen
Contact opnemen

Regionaal overleg

 • Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg Noord (ROGW)
 • Regionaal Netwerk Ouderen - Gehandicapten (R.N.O.G.)
 • Tympaan
 • Regionaal Organisatie Gehandicapten Voorzieningen Nieuwe Waterweg (ROGplus)
 • Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg Noord (R.O.G.W.)

  Het R.O.G.W. is een samenwerkingsverband van het G.P.S. (Gehandicapten Platform Schiedam), het M.O.G. ( Maassluis Overleg Gehandicapten) en het V.O.R. ( Vlaardings Overleg Revalidatie). Er is bestuurlijk overleg tussen de drie lokale overlegorganen. Dit vindt op een goede en constructieve wijze plaats. Regelmatig worden knelpunten in het gehandicaptenbeleid gesignaleerd en beleidssuggesties ter oplossing afgedaan. De Stichting R.O.G.W. heeft tot doel het behartigen van de belangen van mensen met functiebeperkingen en / of chronische ziekte in de drie gemeenten. Waar mogelijk dienen gehandicapten deel te nemen aan en te integreren in de samenleving door gebruik te maken van de algemene voorzieningen. Het gehandicaptenbeleid in het achterliggend seizoen was een dialoog met het veld en adequaat reagerend op ontwikkelingen in de drie gemeenten. De belangenbehartiging vond plaats door deelname in een groot aantal overleggen met organisaties, verenigingen, besturen etc., die zich bewegen op allerlei terreinen van C.G.-Raad, Volksgezondheid etc. Steeds meer wordt door de Landelijke overheid een beleid gevoerd dat impliceert dat de verantwoordelijkheden meer en meer worden verplaatst naar lagere instanties. Dat streven houdt in dat het beleid steeds dichter bij de basis komt. Neem b.v. de W.M.O., enerzijds een goede ontwikkeling, anderzijds een ontwikkeling waarin een beroep gedaan wordt op de gemeente. In de W.M.O. staat dat de gemeente de leefbaarheid van een straat of wijk moet vergroten. Daardoor voelen bewoners zich meer betrokken bij hun buurt en bij elkaar. Bewoners die contact met elkaar hebben, zullen elkaar eerder helpen of samen iets ondernemen. In de W.M.O. staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. Een gemeente zorgt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De R.O.G.W. is direct betrokken bij de Regionale Klankbordgroep van de drie gemeenten voor de W.M.O. Tevens hebben wij zitting in de Raad van Advies van de R.O.G.plus - N.W.N. De coördinatie en uitvoering van deze enkele genoemde belangenbehartiging vond plaats vanuit het kantoor van het R.O.G.W., gehuisvest in het kantoorgebouw van de G.G.D. - Nieuwe Waterweg Noord in Vlaardingen.

  Regionaal Netwerk Ouderen - Gehandicapten (R.N.O.G.)

  Het R.N.O.G. - N.W.N. behartigt de belangen van zowel ouderen en gehandicapten, als van chronisch zieken in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Daarnaast streeft zij er naar gesprekspartner te zijn voor gemeentelijke beleidsnota en politici. De R.N.O.G. bestaat uit vertegenwoordigers van de drie ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB en gehandicaptenorganisaties (R.O.G.W., G.P.S., V.O.R. en M.O.G.) uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De contacten met de achterban lopen via bijeenkomsten, waarvoor vertegenwoordigers van alle afdelingen worden uitgenodigd. Samenwerking bestaan voornamelijk uit deelname aan activiteiten van bijvoorbeeld het R.P.C.P., TYMPAAN, het S.B.O. en het R.O.G.plus. Het R.N.O.G. heeft zich richting de drie gemeenten geprofileerd als gesprekspartner in het kader van de W.M.O. Dat heeft geresulteerd in participatie van de werkgroep W.M.O. van het R.N.O.G. in de regionale Klankbordgroep W.M.O. Het S.B.O. wordt nauw betrokken bij de activiteiten van het R.N.O.G. doormiddel van het bijwonen van de vergaderingen van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur door een beleidsmedewerker van het S.B.O. Tevens heeft het bestuur van het SBO besloten een strippenkaartabonnement van De Sesam Academie af te nemen. Dat betekent dat de RNO's, de Sub-RNO's, de SBO - commissie en de Ouderen en Gehandicaptenorganisaties er gebruik van kunnen maken. Tevens worden we bijgestaan door een ervaringsdeskundige van het RPCP die ons op de hoogte houdt en de nodige onderwerpen toestuurt en onze vergaderingen in woord en geschrift vastlegt. Vele gevarieerde zaken worden belicht en doorgenomen o.a. Huisartsenzorg, Mantelzorg, Wonen - Zorg en Welzijn, Welzijnsdiensten, Vervoer/Verkeer, Volksgezondheid, Zorgstelsel, Stem van de burger, etc. Er wordt ingespeeld op actuele en toekomstige ontwikkelingen op allerlei terreinen van zorg, ziekenhuizen, AWBZ. Daarnaast participeert het RPCP in projecten van andere spelers in het veld en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over gaande processen.

  Tympaan

  Eén van de opdrachten van Tympaan is het bieden van ondersteuning aan lokale platforms gehandicaptenbeleid en werkgroepen die zich bezighouden met het beleid betreffende mensen met een lichamelijke functiebeperking. Het V.O.R. heeft vier maal als deelnemer vergaderd in het Regio Overleg Gehandicaptenbeleid Rijnmond. De vertegenwoordigers uit de regio wisselen contacten naar elkaar om gezamenlijk standpunten in te nemen. Voor een goede ondersteuning krijgen we de nodige adviezen. Er kwamen onderwerpen ter sprake die tot de Zorgsector behoren, o.a. de W.M.O., Toegankelijkheid, Vervoer, P.G.B., Contourennota, de R.O.G., Wonen-Zorg-Welzijn etc. Daartoe biedt het Tympaan - instituut aan de platforms gehandicaptenbeleid diverse producten: een website, helpdesk, cursussen, advisering en begeleiding als mede periodieke uitgaven in de vorm van Specials over een bepaald onderwerp. Tevens is in oprichting een panel van mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. Een panel is een groep mensen die regelmatig naar hun wensen, ervaringen en meningen wordt gevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Belangrijk is te weten of er in de gemeente een goede toegang tot openbare gebouwen en zorgstellingen zijn. Zijn er voldoende vervoersvoorzieningen. Heeft u woningaanpassingen en voldoen die aan alle wensen. Krijgt u de hulp die men nodig heeft, zoals huishoudelijke en/of verzorgende hulp. Door regelmatig invloed uit te oefenen op het beleid, kan de regelgeving beter worden afgestemd op de gebruiker. In een stappenplan kunnen we gebruik maken van handreikingen van het programma V.C.P. (Versterking Cliëntenparticipatie). Het Tympaan stimuleert de platforms zich in te zetten voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen. Over het algemeen vindt dit per gemeente nogal moeizaam plaats. De gemeenten staan zeker positief t.a.v. toegankelijkheidsgegevens, verklaring van symbolen en toepassing in de gemeentegids. Maar het ontbreekt aan initiatieven en financiële middelen. Alle gegevens van aanpassing worden op grond van een checklist op landelijk niveau gebundeld, zodat men met behulp van landelijke toegankelijkheidscode jezelf kan bepalen of een bezoek aan een gebouw zinvol is of juist niet.

  Regionaal Organisatie Gehandicapten Voorzieningen Nieuwe Waterweg (ROGPlus)

  In een keurige folder wordt een uiteenzetting gegeven wie R.O.G.plus is en doet. R.O.G.plus Nieuwe Waterweg Noord is de organisatie die in opdracht van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis per 1 Januari 2007 een aantal taken in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Daarbij gaat het om individuele voorzieningen. Hierbij valt te denken aan vervoersvoorzieningen, rolvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Voor ouderen is reizen vaak een probleem. Zij kunnen zich niet zomaar even verplaatsen met het openbaar vervoerssysteem. In samenwerking met het vervoersbedrijf Connexxion heeft de R.O.G.plus voor het aanvullend openbaar vervoer de Tele-taxi . De Tele-taxi brengt een ieder van deur tot deur. Het vervoer is in principe bedoeld voor mensen die een W.V.G.-pas voor de Tele-taxi hebben. Niet gehandicapten kunnen een vervoerspas aanvragen tegen kostendekkend tarief. De kosten voor het gebruik van de Tele-taxi binnen het interne vervoersgebied is een opstapprijs van € 0,50 plus voor iedere zone van het openbaar vervoer € 0,50. De R.O.G.plus handhaaft daarnaast voor W.V.G.-pashouders onder een bepaalde inkomensgrens een jaarlijkse financiële tegemoetkoming op declaratiebasis. De Tele-taxi brengt een ieder naar elke bestemming binnen vijf zones van het openbaar vervoer gerekend vanaf eigen adres. De Tele-taxi rijdt in Schiedam, Vlaardingen en Maasluis en in de omgeving van de drie steden. Buiten de vijf zones is de mogelijkheid om gebruik te maken van het landelijk vervoerssysteem Valys.

  Ook kan men de helpende hand bieden bij woonvoorzieningen. Als een handicap of ouderdom problemen oplevert in een woning, kan men een aanvraag indienen voor bepaalde en losse voorzieningen die het mogelijk maken zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen. Als een ingrijpende woningaanpassing nodig is kan de R.O.G.plus adviseren om te verhuizen naar een geschikte woning. Vervolgens verstrekt de R.O.G.plus scootmobiels, rolstoelen voor verplaatsingen over korte en middellange afstand, zowel binnen als buiten. Ook voor kinderen met een handicap biedt de R.O.G.plus verschillende voorzieningen. Tevens is er met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) per 1 januari 2007 door het R.O.Gplus de indicatiestelling en het verstrekkingenbeleid van de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaan uitvoeren. Met de W.M.O. is nu zowel de huishoudelijke verzorging als alle W.V.G. voorzieningen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het uitgangspunt van de drie gemeenten is dat de cliënt er met de invoering van de W.M.O., qua voorzieningenniveau niet op achteruit gaat. Wel staat vast dat ten opzichte van het oude W.V.G.-beleid de cliënt kan kiezen voor een persoonsgebonden budget (P.G.B.). In verband met deze mogelijkheid kan de individuele cliënt in plaats van een voorziening, een bedrag ten behoeve van de aanschaf van deze voorziening verstrekt krijgen.

  De Raad van Advies heeft regelmatig overleg met de directeur, zodat wij op de hoogte blijven in alle besluitvormingen die door het bestuur worden genomen. Het is de bedoeling dat de W.M.O. ieder jaar geëvalueerd zal worden. De Raad van Advies is vertegenwoordigt door het V.O.R, zodat we de W.M.O. nauw blijven volgen. Immers is met de invoering van de W.M.O. de naam van R.O.G. overgegaan in R.O.G.plus.

  Ook is er extra aandacht besteed aan externe communicatie in de vervoersvoorziening (Regiotaxi Waterweg). Er komen nieuwe spelregels en nieuwe passen. Het contact tussen leverancier en gebruiker wordt verbeterd. Het is ook de bedoeling dat op proef tussen 11.00 en 15.00 halfuurdiensten komen vanaf vaste opstapplaatsen. De Raad van Advies hecht grote waarde aan het oordeel van de cliënten en op basis daarvan continue te werken aan de verdere verbetering van kwaliteit van de dienstverlening.