Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
3130 DA Vlaardingen
Contact opnemen

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is van groot belang voor onze mindervalide burger.
Daarom wordt er gestreefd naar toegankelijke gebouwen, straten, vervoer.
Aan dit belangrijke onderdeel wordt iedere keer aandacht besteed. Het is een breed terrein, waar al veel aan gedaan is, maar zoals al vaak, moeten we toch steeds weer constateren, dat er nog een lange weg is te gaan. Je loopt iedere keer weer opnieuw tegen obstakels, waarvan we moeten zeggen: Hoe is het mogelijk dat dit niet opgemerkt wordt? Het VOR wil dat Vlaardingen een stad wordt voor iedereen. Dus ook lichamelijk gehandicapten en ouderen moeten gebruik kunnen maken van alle faciliteiten. Wij als Vlaardings Overleg Revalidatie blijven dan ook actief op verschillende fronten zoals:

 • Het realiseren van obstakel vrije openbare weg
 • Realisering van aanpassingen voor blinden en slechtziende
 • Advies geven bij aanpasbaar bouwen van bestaande gebouwen en bij nieuwbouw
 • Een betere toegankelijkheid van openbare gebouwen
 • Realisering en uitvoering van aanvullend openbaar vervoerssysteem
 • Heeft aandacht voor alle vormen van vrije tijdsbesteding
 • Enzovoort

OPENBARE GEBOUWEN

Het gaat in deze werkgroep over de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van gebouwen, evenals de bereikbaarheid. In overleg met de gemeente is een lijst van bouwprojecten voor nieuwbouw t.b.v. aanpassingen. Integratie van ouderen en gehandicapten is één van de centrale doelstellingen van het overheidsbeleid. Dit betekent dat mensen met een functiebeperking zo zelfstandig mogelijk aan het maatschappelijk leven moeten kunnen deelnemen en woningen, buitenruimten, gebouwen voor iedereen goed toegankelijk moeten zijn. Van groot belang is dat de gemeente Vlaardingen een onderzoek heeft laten uitvoeren door bureau verwijzer om de toegankelijkheid in kaart te brengen van gebouwen die onder haar beheer zijn. Het resultaat van dit onderzoek is in tussentijd vastgelegd in een eerste rapportage van 45 locaties. De gegevens zijn gebundeld in toegankelijk Vlaardingen en zal worden meegenomen om in onze werkgroep te bespreken, om de nodige aanpassingen, aanbevelingen te verwezenlijken aan de huidige richtlijnen voor toegankelijkheid.
In de afgelopen tijd werd er aandacht besteed aan :

 • De afgelopen drie jaar hebben wij in samenwerking met de afdeling Vastgoed en Onderzoeksbureau VerWijzer de openbare gebouwen onderzocht.
 • In ons overleg is een Top 5 vastgesteld voor de aanpak van de Gemeentelijke gebouwen.
 • De volgende gebouwen zijn in onderzoek geweest of moet nog ter hand worden genomen
 • Stadsgehoorzaal / Harmonie, Centrale Bibliotheek, Begraafplaats Emaus, Stadhuis Westnieuwland 6 en Markt 11, Visserijmuseum
 • In 2012 willen wij dit uitbreiden door de openbare scholen te onderzoeken op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
 • In het achterliggende jaar zijn er veel gebouwen bezocht en van advies voorzien
 • Stadsbibliotheek past geen scootmobiel in de lift. Er is wel zitgelegenheid en de deuren sluiten snel. Tevens is vloeralarm aanwezig. Aanbevolen opklapbaar Hufterproefbankje voor mensen die slecht ter been zijn.
 • Begraafplaats Holy is toegankelijk en van alle gemakken voorzien.
 • Voorbereidingen van werkzaamheden die verricht worden om de toegankelijkheid naar de Stadsgehoorzaal voor mindervalide mensen beter te maken.
 • Renovatie begraafplaats Emaus. Keuze tussen kleine opknapbeurt of grote renovatie bepaalt hoeveel aanpassingen gedaan kunnen worden.
 • Vanuit Steunpunt Babberspolder wordt onderzoek gedaan door Laagland Advies over inrichting openbare ruimte.
 • Visserijmuseum - Bij de renovatie moet toegankelijkheid een belangrijk criterium zijn. Reeds aangegeven aan de desbetreffende wethouder.
 • Herinrichting, sloop, renovatie en nieuwbouw van Holy-Zuidoost, Babberspolder.
 • In het kader van het nieuwe beleid is een sterren systeem ontwikkeld en gaat de Gemeente woningen en woonomgeving toetsen.
 • Het gaat om de volgende 5 Projecten Babberspolder Oost (inclusief ouderenloket), Westwijk Centrumgebied (Stelco-locatie), Soenda en Ex-Libris, Buizengat-Oost, Drieënhuizen.
 • Realisatie van de Sporthal in Holy school VOS. Prognose is dat het in ± 2008 gereed moet zijn.
 • Op de plaats van het Holy-bad is een Multifunctioneel gebouw gereed gekomen. Het nieuwbouwplan bevat ruimten voor de stichting Ipse. Dagopvang voor verstandelijk of meervoudig gehandicapten, woonappartementen en kantoorruimten.
 • Tevens is aandacht besteed in verbetering van centrale hallen en liften in bestaande gebouwen en woningcomplexen.
 • Verbeteringen van gids en geleidelijnen. Veel vluchtwegen zijn gemarkeerd, aanbrengen van alarmsignalen.