Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
3130 DA Vlaardingen
Contact opnemen

Wethoudersoverleg op het stadhuis

STRUCTUREEL OVERLEG WETHOUDER (gehandicaptenbeleid)

Het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid heeft betrekking op diverse beleidsterreinen. Er vindt dan ook structureel overleg plaats tussen het V.O.R. - SOB en wethouder over het gehandicapten en ouderenbeleid.
In dit geval zijn er op deelgebieden van het beleid grote raakvlakken tussen de belangen van de verschillende organisaties waarop gezamenlijke inhoudelijke doelen worden geformuleerd. Dit betreft vaak onderwerpen die een permanente karakter hebben, bijvoorbeeld toegankelijkheid of de uitvoering van de W.M.O. in de gemeente.
Wij hechten wederzijds grote waarde aan dit overleg. Het is belangrijk wanneer we worden gezien als een serieuze gesprekspartner. De rol van de wethouder is van groot belang in ons overleg voor een goede samenleving. Immers de gemeente wordt aangewezen als de natuurlijke regisseur voor de burger. In ons overleg wordt er gesproken over de W.M.O. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.
De gemeente is het loket waar alle mensen terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. In ons overleg worden we steeds op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de W.M.O. door een ambtenaar van de gemeente die daarvoor is aangesteld. Vele andere onderwerpen zijn ter sprake geweest die door het V.O.R. en S.O.B. behartigd worden. Een aantal terugkerende resultaatgebieden waarover we gesproken hebben zijn : Beeldvorming - Zorg - Welzijn - Verkeer - Vervoer - Toegankelijkheid - Wet en regelgeving etc. Er is overeenstemming dat onze standpunten meer waarde krijgen, wanneer we gezamenlijk daadwerkelijk ons inzetten om voor de kwetsbare doelgroep een goed voorzieningenniveau weten te realiseren.

CLIENTENPARTICIPATIE

Cliëntenparticipatie is niet anders dan dat cliënten zelf of direct hun inbreng hebben bij het maken van beleid en besluitvorming hierover. Zeker in het kader van cliëntenorganisatie om invloed uit te oefenen op de vormgeving van de W.M.O. in de gemeenten.
In het wetsvoorstel W.M.O. staat dat de gemeente burgers moet betrekken bij de voorbereiding van het beleid over maatschappelijke ondersteuning. Specifiek wordt alleen genoemd dat de gemeente advies moet vragen aan cliënten over het ontwerpplan dat de gemeente elke vier jaar van de W.M.O. opstelt. De gemeente moet dit ontwerpplan voorleggen aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van organisaties van cliënten. Elke vier jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.
Om de gemeentelijke verordening Cliëntenparticipatie integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid op een goede wijze te kunnen uitvoeren, is de gemeente 4 maart 2004 een overleg convenant aangegaan met de Stichting V.O.R. Hierin zijn werkafspraken neergelegd omtrent de uitvoering van de Cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid. Ondermeer is hierin opgenomen het aantal malen per jaar dat er bestuurlijk overleg plaatsvindt en hoe ambtenaren in de gemeente dienen om te gaan met beleid voor gehandicapten in Vlaardingen. Het convenant dat is afgesloten, is bedoeld om de relatie die de gemeente heeft met het V.O.R. nader te formaliseren en tevens hierin nog meer duidelijkheid en helderheid naar elkaar toe te scheppen in het verder uitwerken van de Cliëntenparticipatie. Belangrijke factor is dat in het kader van de in april 2005 gesloten intentieovereenkomst met Woningcorporaties, Zorg en Welzijnsaanbieders, Cliëntenorganisaties en de Regionale Commissie Gezondheidszorg we samen gaan werken aan de realisatie van levensloopbestendig Vlaardingen. Wij zullen dan ook onze inbreng t.a.v. verbeterde toegankelijkheid stimuleren voor accommodaties en ruimtelijke ordening in levensloop vriendelijke buurten.

BELEIDSNOTA GEHANDICAPTEN EN CHRONISCHE ZIEKEN

We zien reikhalzend uit naar de beleidsnota gehandicapten en chronische zieken. Er zijn in de afgelopen jaren veel voorbereidingen geweest. Helaas is het er nooit van gekomen door voortdurend uitstel van de betreffende wethouders die hun beloften niet zijn nagekomen. Opnieuw hebben wij de wethouder geadviseerd te komen tot een gezamenlijke beleidsnota van ouderen en gehandicapten en chronische zieken. De komst van zo'n nota zou een stap in de goede richting zijn, om ambtenaren en politiek er toe te verdiepen in de situatie van de gehandicapten.
Door middel van de beleidsvoornemens beoogt de gemeente gehandicapten en chronische zieken gelijke kansen en mogelijkheden te bieden en zo de beperkingen die zij in hun bestaan ondervinden op te heffen of te verminderen, opdat volwaardig burgerschap gerealiseerd kan worden.
De inventarisatie moet tot stand komen uit de kennis van mensen met een functiebeperking om ons in staat te stellen, zowel mogelijkheden als tekortkomingen te signaleren die anderen niet zien. Tevens is het aan te bevelen om de beleidsnota te evalueren en na te gaan of het beleid inderdaad de gewenste resultaten opgeleverd heeft.