Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
3130 DA Vlaardingen
Contact opnemen

Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie

Wij mogen reeds vele jaren de belangen behartigen voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen op het terrein van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid in Vlaardingen. In die achterliggende jaren is er veel gebeurd en dat kan ook niet anders aangezien er in de beginjaren van 1983 praktisch niets te zien was van toegankelijkheid. We hebben in onze nieuwsbrieven veel artikelen gewijd aan waar wij ons mee bezig hebben gehouden. Wij mogen ons verheugen dat in de achterliggende jaren veel gehandicapten en ouderen zich hebben ingezet voor hun idealen, volhardend om datgene te bereiken wat voor ogen stond. We zijn deze mensen veel dank verschuldigd. We hebben gezamenlijk met de gemeentelijke ambtenaren tot resultaten kunnen komen. Langzaam maar zeker is er iets tot stand gekomen, waarop we terug kunnen zien in die jaren. We zijn er van doordrongen dat er nog veel te doen is.

Het V.O.R. werkt als platform sinds 1983 met hoofddoel de belangenbehartiging voor mensen met een lichamelijke handicap, chronisch zieken en ouderen. Werkgroepen houden zich bezig met zaken die regelmatig en langer de aandacht vragen, om mensen met een functiebeperking zo zelfstandig mogelijk aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen. Woningen, buitenruimten en gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar zijn. Helaas moeten we constateren dat in de praktijk nogal eens voorzieningen worden toegepast, waar mensen problemen hebben met de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dit leidt dan vaak tot financiële en minder fraaie oplossingen. Vandaar het een goede ontwikkeling is dat er een notitie "levensloopvriendelijk Vlaardingen" is, waarin visie, structuur, programma en werkwijze wordt omschreven ten diensten van het algemeen belang bij de uitgangspunten van het programma verbetering, kwaliteit, dienstverlening van de gemeente.

Het V.O.R. mag ook hier een bijdrage leveren door mee te doen ter verbetering aan de leefbaarheid in de wijken. Vandaar we zitting hebben in de Klankbordgroepen van Ambacht - Babberspolder en Holy - Zuidoost. Om te komen tot een goede gespreksvorm streeft de gemeente Vlaardingen naar invulling van een buurtservicepunt dat aansluit bij de vraag van de wijkbewoners en bij het mogelijke aanbod van de instellingen. Het is te wensen dat de praktische uitwerking de juiste resultaten mogen bieden. Er behoeven maar enkele wisselingen van ambtenaren plaats te vinden of het gehele systeem vindt vertraging zoals is gebleken. Zo is er nog steeds geen Adviesraad van de W.M.O.

Graag willen wij onze erkentelijkheid uitspreken aan het adres van alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het werk van het VOR. We zien uit naar jonge vrijwilligers die onze plaatsen gaan innemen. Het vraagt de overgebleven vrijwilligers volharding om steeds opnieuw de inzet te geven die noodzakelijk is om verder te gaan.

Het vraagt de overgebleven vrijwilligers volharding om steeds opnieuw de inzet te geven die noodzakelijk is, tot leefbaarheid en verbetering van de burgerparticipatie.


DOELSTELLING

De Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie behartigt de belangen van lichamelijk gehandicapten en ouderen in Vlaardingen. Toegankelijkheid, bereikbaarheid en doorgankelijkheid zijn de belangrijkste thema's waar wij in de afgelopen jaren met de gemeente over gesproken hebben. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd dat er een onderzoek van de gemeente door bureau Verwijzer is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zal worden opgenomen in de Sociale Structuurschets om te komen de gemeten locaties aan te passen aan de huidige richtlijnen voor toegankelijkheid. Het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT) heeft goede richtlijnen en in de Gemeentegids dienen de vertaalde resultaten van toegankelijke gebouwen met pictogrammen te worden aangemerkt. Er valt nog veel te doen om voor mensen met een handicap een gelijkwaardig burgerschap af te dwingen. Hierbij kunnen nog best wat meer mensen met een beperking zich aanmelden bij het VOR. Het is nodig het contact tussen mensen met en zonder handicap te versterken, om zo nodig de integratie in de maatschappij van mensen met een beperking te bevorderen. Hoe meer medewerkers, hoe meer aandacht voor onze doelgroep om succesvol bezig te zijn.

 

ORGANISATIES/INSTELLINGEN

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd bij het Vlaardings Overleg Revalidatie.

 • Diaconieën van verschillende kerken
 • Helpende Handen Verstandelijk
 • Gehandicapten
 • Mantelzorg
 • M.S. Patiënten Vereniging
 • Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
 • Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie
 • Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtziende (NVBS)
 • Samenwerkende Ouderenbonden (SOB)
 • Ouderenwerk
 • Reuma Patiënten Vereniging
 • Landelijke Vereniging van Geamputeerden
 • De Nationale Vereniging de Zonnebloem
 • Cliëntenraad Sociale Zaken  Vlaardingen

 • Daarnaast hebben er mensen op persoonlijke titel zitting.